Turvallisuus, laatu ja ympäristö

Turvallisuuspolitiikka

Sisäisen turvallisuustoimintamme lähtökohtana on tukea yhtiön liiketoimintaa sekä turvata liiketoiminnan häiriötön jatkuminen. Jokainen STANLEY Security Oy:n henkilö vastaa omassa työtehtävässään ja omassa työympäristössään turvallisuudesta, työn turvallisesta tekemisestä ja turvallisuusohjeistuksien noudattamisesta. Esimiehillä on jokaista velvoittavien vastuiden lisäksi vastuu huolehtia henkilöstön perehdyttämisestä yhtiön turvallisuusohjeisiin, vastuu turvallisen työskentelyn johtamisesta sekä vastuu valvoa ohjeiden noudattamista.

Turvallisuus STANLEY Security Oy:ssä on oleellinen osa jokaisen ammattitaitoa ja työtehtäviä. Sisäisen turvallisuuden johtamisesta ja kehittämisestä vastaa tehtävään erikseen nimetty henkilö.

Turvallisuus on luonteva ja kiinteä osa kaikkea tekemistämme, kaikilla yhtiömme osa-alueilla. Turvallisuutta edistämme rakentamalla pitkäjänteisesti yhtiön turvallisuuskulttuuria. Noudatamme kaikessa tekemisessämme lakia, viranomaismääräyksiä, vakuutusyhtiöiden ohjeita, turvallisuusalan standardeja sekä eettisiä arvoja, STANLEY Security Oy:n omia sekä Stanley Black & Decker -konsernin turvallisuusohjeistuksia.

Laatupolitiikka

Asiakaskeskeisen liiketoimintamme lähtökohta on tyytyväinen asiakas. Tuotamme turva-alan toimittajana järjestelmä- ja palvelukokonaisuuksia, jotka täyttävät asiakkaidemme laatuvaatimukset kaikilla osa-alueilla (tuotetasolla, toiminnallisella tasolla ja palvelutasolla).

STANLEY Security Oy kehittää jatkuvasti yhteistyötä kumppaneidensa kanssa siten, että tuotettu palvelu sekä turvallisuus, turvallisuusjärjestelmien käytettävyys ja ympäristöystävällisyys säilyvät korkealla tasolla. Tuemme ja rohkaisemme koko henkilöstöämme jatkuvasti kehittämään tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme laatua. Henkilöstömme ammattitaidon ja palveluosaamisen jatkuva suunnitelmallinen ja määrätietoinen kehittäminen ovat myös kannattavan liiketoimintamme keskeisiä menestystekijöitä. Noudatamme kaikessa tekemisessämme lakia, viranomaismääräyksiä, turvallisuusalan standardeja sekä omia ohjeistuksiamme.

Ympäristö

Ympäristökuormituksen sekä ympäristöasioiden huomioon ottaminen on yhtiössämme jatkuva prosessi. Ympäristöjohtaminen on kokonaisvaltainen ajattelutapa, jonka vaikutus näkyy tulosjohtamisen ohella myös tuotevalintaprosessissa yhtenä merkittävänä valintakriteerinä tuotevaihtoehtoja tarkasteltaessa. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita ja määräyksiä sekä seuraamme niiden kehitystä. Ympäristöasiat on otettu huomioon myös laatuohjelmassa.

Tavoite
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä ohjautuu hyötykäyttöön raaka-aineena, josta ensisijaisesti hyödynnetään aine ja toissijaisesti energia. Esikäsitellyn, lajitellun jätteen tulee laadultaan ja määrältään soveltua käsittelylaitoksilla tai loppusijoituspaikalla käsiteltäväksi.

STANLEY Security Oy:n toimintamalli
Toimintamalli ohjeistaa kunkin lajiteltavan jätteen kierrätystavan. Linjaorganisaatiossa oleva esimies huolehtii oman organisaationsa osalta tarpeellisesta henkilöstön ohjeistamisesta STANLEY Security Oy:n jätteiden keräys- ja kierrätysohjeen mukaan.

Elektroniikan romu (SE-romu)
Elektronikkan romun kierrätys on ulkoistettu valtakunnalliselle toimijalle, jolla on ympäristölupa. Romu lajitellaan omiin keräysastioihinsa seuraavasti:

• Elektronikkaromu (SE-romu)
• Metallit
• Paristot
• Akut

STANLEY Security Oy on merkitty Pirkanmaan Ympäristökeskuksen tuottajatiedostoon.
STANLEY Security Oy on Pakkausalan Ympäristörekisterin eli PYRin jäsen.

STANLEY Security Oy huolehtii myös, että tuotteen viimeisellä haltijalla on kohtuullinen mahdollisuus palauttaa käytöstä poistetut laitteet STANLEY Security Oy:n jätehuoltoon.